CONDIȚII CONTRACTUALE ASUMATE DE PĂRȚILE CONTRACTUALE

Un autoturism poate fi închiriat de orice persoană fizică, în vârstă de minim 21 ani, posesoare de permis de conducere adecvat autoturismului închiriat, cu o vechime de conducere mai mare de un an. Valabilitatea prezentului contract, încetează de drept, fără ca, chiriașului să fie exonerat de plata contravalorii chiriei, în situația în care chiriașului îi este suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

       În situația închirierii autoturismului de către o persoană juridică, condițiile consemnate la alineatul precedent, trebuie să fie îndeplinite de persoanele desemnate de persoana juridică și consemnate în prezentul contract, ca fiind utilizatori ai autoturismului. Persoana juridică, titulară a prezentului contract de închiriere, poartă întreaga responsabilitate cu privire la declarațiile făcute și în situația încredințării autoturismului altor persoane decât cele consemnate ca utilizatori în prezentul contract.

      Chirișul trebuie să citească și să confirme prezentele condiții de închiriere prin semnarea contractului. Proprietarul își rezervă dreptul de a refuza închirierea sau prelungirea închirierii mașinii.

În calculul prețului nu sunt incluse costurile carburanților care cad în sarcina chiriașului.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

 1. Are obligația de a preda autoturismul închiriat, împreună cu certificatul de înmatriculare și cu toate accesoriile obligatorii, la data, ora și locul convenit cu chiriașul.
 2. Are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor de către chiriaș, pentru a putea închiria autoturismul.
 3. Are obligația să acorde sprijin chiriașului de îndată ce se produce un eveniment ce implică tractarea autoturismului în vederea efectuării de reparații, sau de îndată ce autoturismul este implicat în vreun eveniment rutier soldat cu avarierea acestuia.
 4. Are dreptul de a verifica oricând pe parcursul închirierii, starea autoturismului și modul de folosire al acestuia de către chiriaș.
 5. Are dreptul să denunțe unilateral oricând, contractul de închiriere și să solicite chiriașului restituirea autovehiculului.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

 1. Are obligația de a returna autovehiculul închiriat, împreună cu certificatul de înmatriculare și cu toate accesoriile obligatorii, curat, la data, ora și locul convenit cu proprietarul. Pentru o întârziere anunțată de până la două ore, chiriașul nu datorează tarif suplimentar, însă pentru o întârziere mai mare de trei ore, chiriașul datorează contravaloarea tarifului de închiriere pentru o jumătate de zi, iar în situația întârzierii anunțate mai mare de patru ore, chiriașul datorează tariful pentru o zi de închiriere. În situația în care autovehiculul nu este returnat curat, chiriașul datorează o taxa de igienizare,reprezentând echivalentul in Lei a sumei de 10 EURO.
 2. Nepredarea autovehiculului la data si ora convenita prin prezentul contract, excluzând situația anunțării întârzierii, conduce la dreptul proprietarului de a anunța furtul autovehiculului, organelor de politie.
 • are obligația folosirii autovehiculului, ca un bun proprietar, ceea ce presupune interdicția de a folosi autoturismul pentru transport marfa ,pentru curse ,teste sau pentru împingerea sau remorca alte vehicule și remorci.
 • are obligația de a folosi autovehiculul doar pe drumurile deschise circulației,fiindu-i interzis sa folosească autoturismul pe drumurile accidentate, greu accesibile sau nedeschise circulației rutiere.
 • are obligația de a verifica in permanenta aparatura de bord a autovehiculului, iar in situația semnalizării unui martor de culoare roșie ,sa oprească autovehiculul,sa întrerupă funcționarea motorului si sa anunțe proprietarul. Nerespectarea acestei obligații, conduce la obligarea chiriașului la suportarea tuturor cheltuielilor necesare remedierii defecțiunii apărute.
 • are obligația de a folosi autovehiculul închiriat, în limita numărului de km conveniți prin contract,iar in situația depășirii numărului de km, are obligația de plata a diferenței,in conformitate cu tarifele convenite in prezentul contract.
 • are obligația folosirii autovehiculului închiriat, doar pe teritoriul României, dacă prin prezentul contract nu s-a convenit altfel.
 • are obligația de a suporta toate sancțiunile contravenționale aplicate în  legătura cu folosirea autovehiculului pe toata perioada de închiriere, precum și contravaloarea taxelor speciale de parcare, staționare, folosința drumuri etc.
 • garanția autovehiculului se va returna la predarea mașinii de către chiriaș, numai in cazul in care autovehiculul este in starea in care a fost predat, cu toate documentele si echipamentele din dotare, la termenul stabilit. In cazul pierderii sau distrugerii documentelor sau cheilor autovehiculului, clientul va plăti 150 EURO din garanția depusa.
 • în cazul in care autovehiculul prezintă zgârieturi, vopsea sărita, huse rupte, arse sau orice alte deteriorări provenite din posesia cu rea credința a autovehiculului de către client, se va opri garanția plătita.
 • are obligația să nu permită conducerea autovehiculului de către alte persoane în afara celor menționate în contract. În caz contrar, în cazul unei daune, va suporta costul acesteia în totalitate.
 • are obligația să nu vảndă, gajeze sau să dispună de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.

CONDITII PRIVIND ASIGURAREA AUTOVEHICULULUI

 1. autovehiculul închiriat, este asigurat în baza unui contract de răspundere civila obligatorie (RCA).
 2. in situația producerii unui eveniment rutier, soldat cu avarierea autovehiculului închiriat, cu vatamane corporala a altor persoane sau cu decesul unei persoane, chiriașul are obligația de a anunța evenimentul rutier organelor de politie si de a se  conforma dispozițiilor codului rutier, care reglementează obligațiile unui conducător auto, in situația producerii de astfel de evenimente rutiere. De asemenea, chiriașul are obligația de a solicita organelor de politie, întocmirea procesului verbal de constatare a evenimentului rutier, întocmirea anexei nr.2 la procesul verbal de constatare a evenimentului rutier, precum si eliberarea autorizației de reparație a autovehiculului închiriat si implicat in evenimentul rutier. Chiriașul are obligația de a anunța de ȋndată proprietarul, despre implicarea intr-un eveniment rutier.
 3. în situația in care, evenimentul rutier soldat cu consecințe prevăzute la aliniatul precedent, a fost produs ca urmare a încălcării dispozițiilor legale privind circulația pe drumurile publice de către chiriaș sau de către conducătorul auto desemnat de chiriaș, cu consecința refuzului asiguratorului de a plăti contravaloarea prejudiciului produs, atât in ce privește autovehiculul închiriat cat si in ce privește prejudiciul cauzat terțelor persoane, revine in exclusivitate si in întregime chiriașului. Aceiași responsabilitate o are chiriașul si in situația in care, nu anunță evenimentul rutier organelor de politie sau in situația in care nu  prezintă proprietarului, documentele întocmite de organele de politie, privind constatarea evenimentului rutier, culpa participanților la trafic implicați în eveniment și daunele produse.

Orice modificări aduse acestui contract sunt nule în cazul în care nu există un act adițional semnat de ambele parți.

LITIGII

             Orice litigii decurgând din  interpretarea sau executarea prezentului contract, vor fi soluționate în principal pe cale amiabilă, iar în situații de imposibilitate vor fi deferite instanțelor comerciale de drept comun, de la sediul proprietarului.

WordPress Themes