CONTRACT – CADRU
DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr……. din data de ………….

Părţile contractante:

 1. EVENTOUR SPORT SRL, cu sediul în Timișoara, str. Atomului nr.2, et.1, ap.116 , număr de înregistrare la registrul comerţului J35/258/2016, cod de înregistrare fiscală RO 35558221, cont bancar RON : RO50BTRLRONCRT0336011801, cont bancar EURO: RO97BTRLEURCRT0336011801, deschis la BANCA TRANSILVANIA, titulară a Licenţei de turism nr. 7582/2016, pentru Agenţia de turism EVENTOUR SPORT, reprezentată prin Bărbos Melisa Nicoleta, în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia; şi turistul/ reprezentantul turistului, domnul/doamna______________________, domiciliat/domiciliată în_________________telefon ____________ , posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria CI . nr. _____________ eliberat/eliberată de SPCLEP TIMISOARA la data de ___________________, au convenit la încheierea prezentului contract.
 2. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.                                                              

 

II. Încheierea contractului 

 2.1. Contractul se încheie: a) în momentul semnării lui de către turist b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 80% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile. c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. Contractul se încheie odată cu finalizarea  prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.  

 III. Preţul contractului şi modalităţi de plată  

3.1. Preţul contractului este de ………………. şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei, comisionul de risc valutar şi TVA, fiind specificat în bonul de comandă (dacă există) şi/sau pe factură. 3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 30% ( sau 50% la pachete evenimente sportive) din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare; b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează: b1. In cazul serviciilor turistice externe ( cu locul de desfășurare in afara României) – conform termenelor de plata comunicate de Agenție in scris, prin bonul de comanda sau alte mijloace de Comunicare  b2. In cazul serviciilor turistice interne ( cu locul de desfășurare in Romania), astfel : b2.1. Oferte standarde  diferența de plata finala se achita pana cu cel târziu 15 zile calendaristice înainte de data primei zile de sejur b2.2. Oferte speciale tip Înscrieri Timpurii, Early Booking, altele – diferența de plata finala se achita pana cel târziu in data menționata in termenul de plata al ofertei b2.3. Oferte speciale tip pachet Revelion, pachet Crăciun, pachet Paste – diferența de plata finala se achita pana cu cel târziu 30 zile calendaristice înainte de data primei zile de sejur.  b2.4. Oferte speciale tip pachet evenimente sportive, festivaluri, concerte si altele – diferența de plata finala se achita cu cel târziu 20 zile calendaristice înainte de data primei zile a evenimentului. In cazul serviciilor turistice cu locul de desfășurare in Romania, diferența de plata finala se poate imparti in maximum 9 rate, cu respectarea termenului final de plata, fără a depăși 30 zile calendaristice.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii.

3.4. Plata serviciilor se poate face și prin virament sau depunere, în conturile bancare ale Agenției enumerate mai sus, deschise la Banca Transilvania.

 1. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

4.2. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.3. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.4. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.6. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.7. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

4.8. Agenția are obligația să furnizeze turistului biletul de intrare la eveniment în cadrul pachetelor turistice la evenimentele sportive în termen de 1-2 zile înainte de eveniment sau în ziua evenimentului cu câteva ore înainte de începerea acestuia prin comunicarea turistului. Biletul de intrare la eveniment va fi ridicat de către turist de la hotelul unde este cazat sau înmânat personal de la unul dintre agenții Eventour Sport la locul stabilit cu turistul.

 1. Drepturile şi obligaţiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul și încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de avion. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări Serviciile turistice achitate total sau parțial cu tichete de vacanță nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7^1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță. 

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 ( ora 12,00 în străinătate) a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul, acesta având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază  contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului; d)În cazul în care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanță și turistul nu acceptă condițiile pct. a) de la art. 4.2 agenția nu va restitui nici o sumă în bani și nici tichetele acestuia, conform prevederilor OUG 8/2009.

5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b); c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.13. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.14. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.15. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 1. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe ( cu locul de desfășurare in afara României), penalizările sunt de:

A. Penalizări pentru cazări turistice in pensiuni sau hoteluri, închirieri auto ( rent a car) :

A.1. Maximum 50 % pentru anulari pana cu 35 zile înainte de data primei zile de sejur

A.2. Maximum 80 % pentru anulari intre 34 zile si 21 zile înainte de data primei zile de sejur

A.3. 100 % pentru anulari cu mai puțin de 21 zile înainte de data primei zile de sejur sau pentru neprezentare la program.

A.4 100% din prețul pachetului de servicii dacă a fost achizionat din cadrul ”Early Booking”, indiferent de data la care turistul solicită renunțarea.

 1. Penalizări pentru cazări turistice in apartamente sau casa de vacanta, circuite cu transport inclus, pachete turistice de transport inclus pentru zboruri de linie:
 2. B.1. Maximum 50 % pentru anulari cu 35 zile înainte de începerea derulării serviciilor
 3. B.2. Maximum 80 % pentru anulari intre 34- 21 zile înainte de începerea derulării serviciilor
 4. B.3. 100 % pentru anulari cu mai puțin de 21 zile înainte de începerea derulării sau pentru neprezentarea la program.

Penalizări pentru croaziere cu pachete turistice care includ croaziere pe mari si fluvii

 1. C.1. Maximum 40 % pentru anulari cu 65 zile înainte de începerea derulării serviciilor
 2. C.2. Maximum 75 % pentru anulari intre 64 si 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
 3. C.3. 100 % pentru anulari cu mai putin de 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program.

Penalizari pentru servicii sau pachete de servicii turistice cu transport inclus, altele decat cele mentionate mai sus

 1. D.1. Maximum 30 % pentru anulari cu pana la 45 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
 2. D.2. Maximum 50 % pentru anulari intre 44 si 31 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
 3. D.3. Maximum 75 % pentru anulari intre 30 si 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
 4. D.4. 100 % pentru anulari cu mai putin de 21 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program.
 5. E. 100 % din pretul serviciilor turistice/ pachetului de servicii turistice in cazul in care turistul a achizitionat serviciile turistice/ pachetul de servicii turistice in cadrul programului special cu aceasta conditie de penalizare ( de ex. Early booking, oferte speciale nerambursabile), indiferent de data la care turistul solicita returnarea.

6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de: a) 50 % din preţul pachetului de servicii interne ( cu locul de desfasurare in Romania), dacă renunţarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; b) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; c) 100  % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) cu aceasta conditie de penalizare, indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.1.3. În cazul pachetelor turistice la evenimentele sportive ( meciuri fotbal, concerte, festivaluri, tenis, motogp, f1, jocurile olimpice etc.) penalizările sunt de 100% din prețul pachetului din momentul confirmării pachetului de către agenție turistului indiferent de data la care turistul solicită renunțarea.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VII. Reclamaţii

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 45 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

VIII. Asigurări

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Eventour Sport, precum și a agentiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice contractat la Societatea de Asigurare OMNIASIG V.I.G. S.A., cu sediul în Bucuresti – 011822, Str. Aleea Alexandru nr.51, sector 1 , Poliţa de asigurare nr. SERIA 1 NR. 27812 valabilă până la data de 31.03.2017.

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.28.2.3 şi 8.2.5; c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
 2. a)voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; b)programul turistic, în cazul acţiunilor turistice; c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.                               
 3. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 

 

WordPress Themes